Genealógia

Kanryo Higaonna
|
|_ Kyoda Jhuhatsu
| |______ Iraha Choko
| |______ Kyoda Juko
|
|_ Miyagi Chojun
| |______Shinzato Jinan
| | |______Higa Yuchoku
| |______Higa Seiko
| | |______Fukichi Seiko
| | | |______Hokama Tetsuhiro
| | |______Higa Seikichi
| | |______Izumikawa Kanki
| | |______Takamine Choboku
| | |______Toguchi Seikichi
| | |______Masanobu Shinjo
| | |______Kanei Katsuyoshi
| | | |______Chinen Seijo
| | |______Toyama Jensuu
| | |______Katsuyuki Kishimoto
| |______Yagi Meitoku
| | |______Tamaki Yushun
| | |______Shigetoshi Senaha
| | | |______Gushiken Shigemitsu
| | | |______Tamaki Hidenobu
| | | |______Inamine Seiji
| | | |______Higa Teruo
| | | |______Kinjo Kisei
| | | |______Zayasu Herenori
| | | |______Nagamine Moriteru
| | | |______Akimine Tatsuya
| | | |______Sachio Senaha
| | | |______Uehara Katsukumi
| | | |______Isa Seiiki
| | | |______Oyadomari Hideo
| | | |______Yamashiro Masachika
| | | |______Teruya Masakatsu
| | | |______James East
| | | |______Jonathon Hallberg
| | |______Tamaki Tami
| | |______Arakaki Moshin
| | |______Kuniyoshi Seisho
| | |______Horikawa Kyosho
| | |______Yagi Meitatsu
| | |______Yagi Meitetsu
| | |______Higa Masagi
| | |______Ikemiyagi Masaaki
| | |______Ota Fumiyaki
| | |______Odo Masami
| | |______Taira Sadayuki
| | |______Miyazato Masanaou
| |______Sakiyama Tatsunori
| |______Nakaima Genkai
| |______Yogi Jitsue
| |______Uehara Yukinori (Saburo)
| |______Miyagi Kei
| |______Miyazato Eiichi
| | |______Teuro Chinen
| | |______Morio Higaonna
| |______Kamiya Jinsei
| |______Iha Koshin
|
|_Shiroma Koki
|
|_Mabuni Kenwa